Vedtekter

VEDTEKTER til Barnas Fredspris Vedtatt på årsmøtet 09.04.13
§1. Formål
– Samle inn penger for å dele ut Barnas Fredspris til et eller flere prosjekt
som jobber med barn og ungdom som ikke har de sammen mulighetene som barn i Norge, spesielt med tanke på utdanning.

§2.
Deltakere

– Alle skoler som ønsker det, kan delta i arbeidet.

§3.
Organisering

– Alle deltakende skoler kan delta på årsmøtet. Av disse har elevene stemmerett,
mens de øvrige har forslag- og uttalerett.
– Årsmøtet holdes innen utgangen av april.
– Årsmøtet velger et styre som leder arbeidet.
– Elever i styret velges for ett år. Medlemmer av styret kan gjenvelges.
– Styret i Barnas Fredspris består av minst 5 elever og 4 – 5 voksne, derav en kasserer.

§4.
Styrets arbeidsoppgaver

– Styret innstiller leder, nestleder og sekretær til årsmøtet. Leder og nestleder skal velges blant elevrepresentantene. Kasserer må være over 18 år. Årsmøtet godkjenner dette.
– Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av elevrepresentantene er tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
– Styrets oppgave er å ta initiativet til å organisere innsamlings- og informasjonsarbeid.

§5.
Barnas Fredspris – økonomi

– Innsamlede midler settes inn på en egen konto.
– Kontoen forvaltes av styret.
– Det er kun styrets medlemmer over 18 år som kan ha signaturrett og prokura.  Hvem som skal ha signaturrett og prokura bestemmes  på styremøte.

§6.
Tildeling av Barnas Fredspris

– Tildeling av midler gjøres av styret. Styret avgjør så størrelsen på tildelingene av midlene til de ulike formålene.
– Tildelingen blir lansert på organisasjonens hjemmeside tidligst mulig etter at styret har kommet til enighet, og på styrets årsmøte.

§7.
Endring av vedtekter

– Endring av vedtekter kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§8.
Oppløsning/nedleggelse

– Barnas Fredspris kan oppløses/nedlegges hvis forslag om det oppnår minst 2/3 flertall på årsmøtet.
– Midlene tilfaller Redd Barna to år etter at det er fattet vedtak om oppløsning/nedleggelse.

Organisasjonsplan

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, lærerkontakter, styremedlemmer.

Leder, nestleder, sekretær bør aller helst innehas av skoleungdom mellom 10 og 18 år.

Kasserer må være over 18 år.

Det er et krav at flertallet av styremedlemmene er under 18 år.
Det er kun ungdom under 18 år som har stemmerett i saker i Barnas Fredspris.
Barnas Fredspris er en selvstendig organisasjon. Barnas Fredspris kan ikke binde seg til andre organisasjoner. Det er ingenting i veien for samarbeid med forskjellige andre organisasjoner, så lenge Barnas Fredspris ikke binder seg varig til denne organisasjonen.

Målsetting:

“Barn hjelper barn”

Det er viktig at organisasjonen ikke fokuserer på midlene ene og alene. Et annet viktig mål Barnas Fredspris har, er å skape forståelse blant skolebarn og skoleungdom i Norge. Det å lære noe om landene som Barnas Fredspris jobber med. Og på denne måten å få forståelse for andre barns situasjon i andre land og verdensdeler.

Barnas Fredspris skal sørge for at informasjon om prosjektet kommer ut til alle som har bidratt, eller som vil bidra med prosjektet, og skal komme med tilbakemeldinger om hvordan midlene er brukt og om målene er oppnådd.